navim.pl
Pytanie za 20 pkt. Odpowiedz na pytanie i zostań ekspertem
user
Eryk
2011-04-21

BIOLOGIA. prosze o proste i krótkie wyjasnienie :P

1.co to jest gatunek?

2.nisza ekologiczna a siedlisko.

3.typy rozmieszczeń

4.przyczyny smiertelności

5.charakterystyka populacji-populacja rozwijajaca, -populacja ustabilizowana, - populacja wymierajaca

6.czynniki wplywajace na zwiekszenie lub zmniejszenie liczebnosci populacji?

7.co to jest gradacja?

8.mutualizm-pojecie, przyklady??

9.protooperacja-pojecie,przyklady??

10.struktura ekosystemu(biotop+biocenoza)

11.co to sa producenci, komsumenci, destruenci??

12. wyjasnij: produkcja pierwotna, produkcja wtórna

13. co to jest populacja biologiczna??

14.o co moga walczyc rosliny??

15. podzial eko systemow wodnych.

16.pietra lasu.

17 organizmy bentosowe(przyklady, gdzie żyja??)

18.cechy pasozyta żyjacego w jelicie cienkim czlowieka??

19.strefy jeziora??

20 planbkton a nekton??

Najlepsza odpowiedź wybrana przez autora pytania

user
aneta123
2011-04-22
1,Zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin. Np. lipa wąskolistna, rak strumieniowy, borowik szlachetny, długosz królewski.
2,SIEDLISKO to miejsce, w którym żyje dany organizm.
NISZA EKOLOGICZNA to "zawód" organizmu. Sposób w jaki żyje dany organizm, w jaki sposób przystosowuje się do zmian, jaką pełni funkcje.
3,
4,u,ludzi-,Choroby zakaźne są główną przyczyną śmierci ,hiv,itp.
Przyczyny śmiertelności: Środowiskowe. np. brak pokarmu,. Osobnicze,. np.
starzenie się ,brak opieki nad potomstwem, sposób rozrodu,. Populacyjne ...
5,
6,czynnikiem wpływającym na liczebność gryzoni jest lesistość
7,Gradacja – zjawisko masowego rozmnożenia się osobników określonego gatunku zwierząt, głównie owadów, charakteryzuje się stopniowym wzrostem liczebności, a po osiągnięciu kulminacji również stopniowym jej spadkiem.
8,mutualizm-jedna z interakcji protekcjonistycznych między populacjami, charakteryzująca się obopólnymi korzyściami o takim stopniu, który praktycznie wzajemnie uzależnia istnienie obu populacji.
Przykłady:
przeżuwacze i ich bakterie jelitowe,
mikoryza – współpraca roślin naczyniowych z grzybami,
rośliny bobowate i bakterie asymilujące azot,
storczyki i grzyby,
termity i ich fauna jelitowa (wiciowce rozkładające celulozę).
Specyficzną odmianą mutualizmu jest helotyzm, występujący np. u porostów
9,Protokooperacja – oddziaływanie międzygatunkowe w przyrodzie, polegające na współpracy dwóch populacji odnoszących wzajemne korzyści, lecz mogących żyć także samodzielnie. Protokooperacja jest rodzajem symbiozy przygodnej (nieprzymusowej). Często występuje okresowo. Przykładem protokooperacji jest związek jamochłonów (ukwiały) z krabami pustelnikami. Na muszlach pustelników żyją przytwierdzone różne jamochłony. Ułatwiają one krabom maskowanie się i pełnią funkcję obronną, otrzymując w zamian niedojedzone resztki pokarmu pustelnika. Jednak ani pustelnik, ani jamochłon nie są ściśle zależne od swego partnera. Podobnie sprawa ma się z mrówkami i mszycami.
10,Ekosystem -jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Termin ten został utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1930 (opublikowany w 1935[1]) roku jako skrót od angielskich słów ecological system.
Na ekosystem składają się dwa składniki:
biocenoza – czyli ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami,
biotop – czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze (środowisko zewnętrzne).
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów
:11,producent-w biologii, organizm wytwarzający związki pokarmowe z prostych substancji nieorganicznych. Producenci to organizmy samożywne (rośliny zielone i niektóre prokarioty bądź protisty), które z prostych związków nieorganicznych wytwarzają złożone związki organiczne (cukry), przy pomocy energii słonecznej w procesie fotosyntezy (fotoautotrofy) lub energii utleniania w procesie chemosyntezy (chemoautotrofy).
konsument-w biologii organizm cudzożywny, głównie zwierzę roślinożerne lub zwierzę drapieżne żywiące się roślinożercami (lub innymi, np. owadożernymi). Czasami do konsumentów zalicza się także detrytusożerców. Konsumenci stanowią w biocenozach jeden z trzech poziomów troficznych łańcucha pokarmowego, obok producentów i destruentów. Istnieje podział na konsumentów pierwszego (roślinożercy), drugiego i trzeciego rzędu (drapieżcy).
Reducenci (łac. reduco - zmniejszam, niszczę) zwani także destruentami - końcowy etap łańcucha pokarmowego
12,Produkcja pierwotna – to ilość materii wytworzonej przez producentów, tzw. produkcja roślin zielonych rozumiana jako szybkość gromadzenia energii promieniowania słonecznego w materii organicznej, z której zbudowane jest ciało tych roślin.
Produkcja wtórna to w ekologii pewien obszar piramidy troficznej mówiący o materii wytworzonej przez konsumentów - czyli np. produkcji pochodzącej od zwierząt. Produkcja wtórna określa szybkość kumulowania się energii w organizmach cudzożywnych i jest wyrażana w gramach lub dżulach na jednostkę czasu i powierzchni
13,Populacja biologiczna – zespuł organizmuw jednego gatunku żyjącyh ruwnocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływającyh, zdolnyh do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobnikuw jednego gatunku, a zupełnie nowa całość
14,Rośliny uprawne mogą skutecznie walczyć z globalnym ociepleniem – ogłosili brytyjscy naukowcy. Okazało się, że gatunki tej samej rośliny (np. pszenicy) są w stanie w różnym stopniu odbijać światło słoneczne, a tym samym wysyłać różnorodne dawki promieniowania cieplnego z powrotem w kosmos. Biorąc pod uwagę regiony rolnicze (głównie położone w Europie, Ameryce Północnej czy Azji Południowej), można za ich pomocą obniżyć aż o ponad 1% średnie letnie temperatury powietrza. Wystarczy wybrać i zasiać te gatunki roślin, których „odbijalność” światła jest największa. Pomysł ten nie jest nowy, wszak od wieków ludzie malowali domy na biało, by pozbyć się nadmiaru promieni słonecznych, a tym samym niesionego przezeń ciepła.
15,Ekosystemy wodne - ekosystemy, których biotop stanowi środowisko wodne: oceany, morza, jeziora, rzeki, źródła. Cechą charakterystyczną ekosystemów wodnych są specyficzne formacje (biocenozy): plankton, bentos, nekton, pleuston, neuston. Problematyczne może być zaliczenie do ekosystemów wodnych takich typów ekosystemów jak: bagna, torfowiska, moczary (używa się raczej określeń tereny podmokłe).
W środowiskach wodnych wyróżniamy kilka grup organizmów w zależności od miejsca występowania. Główne z nich to: plankton, nekton i bentos.
Plankton to zespół drobnych organizmów unoszonych przez wodę, które nie są zdolne przeciwstawić się silniejszym jej prądom. Organizmami planktonowymi są m.in: drobne glony (okrzemki, zieleńce), pierwotniaki, drobne skorupiaki, larwy wielu zwierząt bezkręgowych.
Nekton tworzą organizmy samodzielne pływające w wodzie. Należą do nich duże owady, ryby, płazy, gady i ssaki wodne.
16,średnie piętro lasu tworzone przez drzewa - najwyższe piętro stanowi podszyt.
warstwa lasu tworzona przez grzyby i jagody rosnące pod drzewami
17,BENTOS [gr.], ekol. zespół organizmów zwierzęcych i roślinnych zasiedlających dno zbiorników wodnych ( bental); w związku z niejednorodnością dna jako środowiska życia skład gatunkowy bentosu bywa różnorodny i zmienia się wraz z głębokością; w bentosie morskim przeważają otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki, skorupiaki, także glony i bakterie; uboższy bentos słodkowodny tworzą gł. skąposzczety, pijawki, mięczaki, gąbki, larwy owadów, także rośliny zielne; wiele gat. zwierząt bentosowych prowadzi osiadły tryb życia i ma odpowiednie przystosowania, np. do przytwierdzania się, drążenia podłoża, zdobywania pokarmu.
18,U człowieka może występować motylica wątrobowa oraz przywra krwi. Motylica wątrobowa zamieszkuje przewód żółciowy, rośnie do około 5cm. Posiada płaskie ciało z otworem gębowym i przyssawką. Motylica odżywia się krwią. Wywoływać może chorobę fascjolozę, powodującą uszkodzenie ścianek w przewodach żółciowych oraz marskość wątroby. Motylica jest pasożytem, który wymaga dwóch żywicieli. Żywicielem pośrednim jest ślimak, natomiast żywicielem ostatecznymi mogą być różne zwierzęta, np. owca, koza, koń, świnia, królik lub zając. Rzadko zdarza się, że przywra umiejscawia się w płucach lub mózgu, a także mięśniach. Jeśli przywra urośnie w ciele człowieka, nie jest wydalane z kałem przez wzgląd na swoje rozmiary. Wydalane zostają jaja. Przywra krwi żyje w naczyniach krwionośnych jamy brzusznej oraz pęcherza moczowego. Jest to gatunek rozdzielnopłciowym, samica ma formę długą, nitkowatą, zaś samiec jest osobnikiem krótkim i szerokim.
19,Warunki ekologiczne panujące w jeziorach są bardzo zróżnicowane, co związane jest z istnieniem charakterystycznych stref i warstw w obrębie jeziora. Wyróżniamy:
strefę litoralną – jest to strefa wody płytkiej, prześwietlonej do samego dna,litoral, zwłaszcza jego płytkie części, jest najbardziej zmienny ze środowisk jeziornych. Płytsza część litoralu podlega również bezpośrednim wpływom lądu.
strefę pelagiczną – strefa wody otwartej, niestykającej się ani z brzegami, ani z dnem zbiornika,
strefę profundalną – strefa wody głębokiej stykającej się z dnem i znajdującej się poza zasięgiem promieniowania słonecznego, w związku z dużym nagromadzeniem szczątków organicznych poddana wahaniom stężenia tlenu, a nawet okresowym i krótkotrwałych całkowitym deficytom tlenowym.
strefę denną (bental) – strefa obejmująca warstwę osadów i mułów wyściełających dno jeziora.
20,Plankton – zespół organizmów żywych unoszących się w wodzie. Nawet jeśli mają narządy ruchu, to są one zbyt słabe, by organizmy te mogły się aktywnie przeciwstawić prądom wodnym i wiatrom, wystarczą natomiast do biernego utrzymywania się w stanie zawieszenia. Zazwyczaj plankton stanowią drobne organizmy, ale zalicza się do niego również organizmy pod postacią meduzy, które mogą mieć znaczne rozmiary
Nekton – wszystkie zwierzęta zdolne do poruszania się wbrew prądom wodnym (w przeci­wień­stwie do swobodnie unoszącego się planktonu), występujące w przybrzeżnych i w otwartych wodach jezior, mórz i oceanów.

Wszystkie odpowiedzi

user
aneta123
2011-04-22
1,Zespół organizmów o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, mogących się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. W procesie specjacji powstają nowe gatunki. Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin. Np. lipa wąskolistna, rak strumieniowy, borowik szlachetny, długosz królewski.
2,SIEDLISKO to miejsce, w którym żyje dany organizm.
NISZA EKOLOGICZNA to "zawód" organizmu. Sposób w jaki żyje dany organizm, w jaki sposób przystosowuje się do zmian, jaką pełni funkcje.
3,
4,u,ludzi-,Choroby zakaźne są główną przyczyną śmierci ,hiv,itp.
Przyczyny śmiertelności: Środowiskowe. np. brak pokarmu,. Osobnicze,. np.
starzenie się ,brak opieki nad potomstwem, sposób rozrodu,. Populacyjne ...
5,
6,czynnikiem wpływającym na liczebność gryzoni jest lesistość
7,Gradacja – zjawisko masowego rozmnożenia się osobników określonego gatunku zwierząt, głównie owadów, charakteryzuje się stopniowym wzrostem liczebności, a po osiągnięciu kulminacji również stopniowym jej spadkiem.
8,mutualizm-jedna z interakcji protekcjonistycznych między populacjami, charakteryzująca się obopólnymi korzyściami o takim stopniu, który praktycznie wzajemnie uzależnia istnienie obu populacji.
Przykłady:
przeżuwacze i ich bakterie jelitowe,
mikoryza – współpraca roślin naczyniowych z grzybami,
rośliny bobowate i bakterie asymilujące azot,
storczyki i grzyby,
termity i ich fauna jelitowa (wiciowce rozkładające celulozę).
Specyficzną odmianą mutualizmu jest helotyzm, występujący np. u porostów
9,Protokooperacja – oddziaływanie międzygatunkowe w przyrodzie, polegające na współpracy dwóch populacji odnoszących wzajemne korzyści, lecz mogących żyć także samodzielnie. Protokooperacja jest rodzajem symbiozy przygodnej (nieprzymusowej). Często występuje okresowo. Przykładem protokooperacji jest związek jamochłonów (ukwiały) z krabami pustelnikami. Na muszlach pustelników żyją przytwierdzone różne jamochłony. Ułatwiają one krabom maskowanie się i pełnią funkcję obronną, otrzymując w zamian niedojedzone resztki pokarmu pustelnika. Jednak ani pustelnik, ani jamochłon nie są ściśle zależne od swego partnera. Podobnie sprawa ma się z mrówkami i mszycami.
10,Ekosystem -jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Termin ten został utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1930 (opublikowany w 1935[1]) roku jako skrót od angielskich słów ecological system.
Na ekosystem składają się dwa składniki:
biocenoza – czyli ogół organizmów występujących na danym obszarze powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami,
biotop – czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, powietrze (środowisko zewnętrzne).
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów
:11,producent-w biologii, organizm wytwarzający związki pokarmowe z prostych substancji nieorganicznych. Producenci to organizmy samożywne (rośliny zielone i niektóre prokarioty bądź protisty), które z prostych związków nieorganicznych wytwarzają złożone związki organiczne (cukry), przy pomocy energii słonecznej w procesie fotosyntezy (fotoautotrofy) lub energii utleniania w procesie chemosyntezy (chemoautotrofy).
konsument-w biologii organizm cudzożywny, głównie zwierzę roślinożerne lub zwierzę drapieżne żywiące się roślinożercami (lub innymi, np. owadożernymi). Czasami do konsumentów zalicza się także detrytusożerców. Konsumenci stanowią w biocenozach jeden z trzech poziomów troficznych łańcucha pokarmowego, obok producentów i destruentów. Istnieje podział na konsumentów pierwszego (roślinożercy), drugiego i trzeciego rzędu (drapieżcy).
Reducenci (łac. reduco - zmniejszam, niszczę) zwani także destruentami - końcowy etap łańcucha pokarmowego
12,Produkcja pierwotna – to ilość materii wytworzonej przez producentów, tzw. produkcja roślin zielonych rozumiana jako szybkość gromadzenia energii promieniowania słonecznego w materii organicznej, z której zbudowane jest ciało tych roślin.
Produkcja wtórna to w ekologii pewien obszar piramidy troficznej mówiący o materii wytworzonej przez konsumentów - czyli np. produkcji pochodzącej od zwierząt. Produkcja wtórna określa szybkość kumulowania się energii w organizmach cudzożywnych i jest wyrażana w gramach lub dżulach na jednostkę czasu i powierzchni
13,Populacja biologiczna – zespuł organizmuw jednego gatunku żyjącyh ruwnocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływającyh, zdolnyh do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobnikuw jednego gatunku, a zupełnie nowa całość
14,Rośliny uprawne mogą skutecznie walczyć z globalnym ociepleniem – ogłosili brytyjscy naukowcy. Okazało się, że gatunki tej samej rośliny (np. pszenicy) są w stanie w różnym stopniu odbijać światło słoneczne, a tym samym wysyłać różnorodne dawki promieniowania cieplnego z powrotem w kosmos. Biorąc pod uwagę regiony rolnicze (głównie położone w Europie, Ameryce Północnej czy Azji Południowej), można za ich pomocą obniżyć aż o ponad 1% średnie letnie temperatury powietrza. Wystarczy wybrać i zasiać te gatunki roślin, których „odbijalność” światła jest największa. Pomysł ten nie jest nowy, wszak od wieków ludzie malowali domy na biało, by pozbyć się nadmiaru promieni słonecznych, a tym samym niesionego przezeń ciepła.
15,Ekosystemy wodne - ekosystemy, których biotop stanowi środowisko wodne: oceany, morza, jeziora, rzeki, źródła. Cechą charakterystyczną ekosystemów wodnych są specyficzne formacje (biocenozy): plankton, bentos, nekton, pleuston, neuston. Problematyczne może być zaliczenie do ekosystemów wodnych takich typów ekosystemów jak: bagna, torfowiska, moczary (używa się raczej określeń tereny podmokłe).
W środowiskach wodnych wyróżniamy kilka grup organizmów w zależności od miejsca występowania. Główne z nich to: plankton, nekton i bentos.
Plankton to zespół drobnych organizmów unoszonych przez wodę, które nie są zdolne przeciwstawić się silniejszym jej prądom. Organizmami planktonowymi są m.in: drobne glony (okrzemki, zieleńce), pierwotniaki, drobne skorupiaki, larwy wielu zwierząt bezkręgowych.
Nekton tworzą organizmy samodzielne pływające w wodzie. Należą do nich duże owady, ryby, płazy, gady i ssaki wodne.
16,średnie piętro lasu tworzone przez drzewa - najwyższe piętro stanowi podszyt.
warstwa lasu tworzona przez grzyby i jagody rosnące pod drzewami
17,BENTOS [gr.], ekol. zespół organizmów zwierzęcych i roślinnych zasiedlających dno zbiorników wodnych ( bental); w związku z niejednorodnością dna jako środowiska życia skład gatunkowy bentosu bywa różnorodny i zmienia się wraz z głębokością; w bentosie morskim przeważają otwornice, gąbki, jamochłony, wieloszczety, szkarłupnie, mięczaki, skorupiaki, także glony i bakterie; uboższy bentos słodkowodny tworzą gł. skąposzczety, pijawki, mięczaki, gąbki, larwy owadów, także rośliny zielne; wiele gat. zwierząt bentosowych prowadzi osiadły tryb życia i ma odpowiednie przystosowania, np. do przytwierdzania się, drążenia podłoża, zdobywania pokarmu.
18,U człowieka może występować motylica wątrobowa oraz przywra krwi. Motylica wątrobowa zamieszkuje przewód żółciowy, rośnie do około 5cm. Posiada płaskie ciało z otworem gębowym i przyssawką. Motylica odżywia się krwią. Wywoływać może chorobę fascjolozę, powodującą uszkodzenie ścianek w przewodach żółciowych oraz marskość wątroby. Motylica jest pasożytem, który wymaga dwóch żywicieli. Żywicielem pośrednim jest ślimak, natomiast żywicielem ostatecznymi mogą być różne zwierzęta, np. owca, koza, koń, świnia, królik lub zając. Rzadko zdarza się, że przywra umiejscawia się w płucach lub mózgu, a także mięśniach. Jeśli przywra urośnie w ciele człowieka, nie jest wydalane z kałem przez wzgląd na swoje rozmiary. Wydalane zostają jaja. Przywra krwi żyje w naczyniach krwionośnych jamy brzusznej oraz pęcherza moczowego. Jest to gatunek rozdzielnopłciowym, samica ma formę długą, nitkowatą, zaś samiec jest osobnikiem krótkim i szerokim.
19,Warunki ekologiczne panujące w jeziorach są bardzo zróżnicowane, co związane jest z istnieniem charakterystycznych stref i warstw w obrębie jeziora. Wyróżniamy:
strefę litoralną – jest to strefa wody płytkiej, prześwietlonej do samego dna,litoral, zwłaszcza jego płytkie części, jest najbardziej zmienny ze środowisk jeziornych. Płytsza część litoralu podlega również bezpośrednim wpływom lądu.
strefę pelagiczną – strefa wody otwartej, niestykającej się ani z brzegami, ani z dnem zbiornika,
strefę profundalną – strefa wody głębokiej stykającej się z dnem i znajdującej się poza zasięgiem promieniowania słonecznego, w związku z dużym nagromadzeniem szczątków organicznych poddana wahaniom stężenia tlenu, a nawet okresowym i krótkotrwałych całkowitym deficytom tlenowym.
strefę denną (bental) – strefa obejmująca warstwę osadów i mułów wyściełających dno jeziora.
20,Plankton – zespół organizmów żywych unoszących się w wodzie. Nawet jeśli mają narządy ruchu, to są one zbyt słabe, by organizmy te mogły się aktywnie przeciwstawić prądom wodnym i wiatrom, wystarczą natomiast do biernego utrzymywania się w stanie zawieszenia. Zazwyczaj plankton stanowią drobne organizmy, ale zalicza się do niego również organizmy pod postacią meduzy, które mogą mieć znaczne rozmiary
Nekton – wszystkie zwierzęta zdolne do poruszania się wbrew prądom wodnym (w przeci­wień­stwie do swobodnie unoszącego się planktonu), występujące w przybrzeżnych i w otwartych wodach jezior, mórz i oceanów.
user
Eryk
2011-04-23
moze cos krutszego ??:p

Eksperci w kategorii Biologia

Zobacz inne nowe pytania zadane w serwisie

user
Pyta zwariowana;* w kategorii Uroda i styl - Inne , wartość 15 pkt
2016-01-03
Noszenie tuneli
wiadomosci